آمادگی آزمون TCF و TEF خصوصی مجازی برای 15 ساعت

نوجوانان

آمادگی آزمون TCF و TEF خصوصی مجازی برای 15 ساعت 🇫🇷

نرجس بیگم مرتضوی، مدرس فرانسه

3000000 تومان

درباره دوره

دوره آمادگی برای آزمون \n\nهر ده جلسه یک ترم\nهر جلسه یکساعت و نیم\n\nساعتی دویست

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هماهنگی
زمان برگزاری
هماهنگی با زبان آموز
تعداد جلسات
ده جلسه هر جلسه یکساعت و نیم
محدودیت افراد
8

نظرات