آموزش زبان انگلیسی خردسالان خصوصی مجازی

خصوصی

آموزش زبان انگلیسی خردسالان خصوصی مجازی 🇺🇸

تعیین نشده

1200000 تومان

درباره دوره

آموزش زبان براساس بازی و نمایش \nبر اساس کتاب \nLittle friends \nهر جلسه نیم ساعت\nیک جلسه آزمایشی \n\n

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هر دوره بیست جلسه
زمان برگزاری
هماهنگی با والدین زبان آموز
تعداد جلسات
هر جلسه نیم ساعت
محدودیت افراد
10

نظرات