آموزش زبان فرانسه بر پایه نمایش مجازی

گروهی

آموزش زبان فرانسه بر پایه نمایش مجازی 🇫🇷

مهيار جواديها

560000 تومان

درباره دوره

کتاب expression orale\nپانزده درس، \nهر ترم شانزده جلسه \nیکساعت و نیم

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
طول دوره دو ماه
زمان برگزاری
شنبه چهارشنبه 17:00 تا 18:30
تعداد جلسات
هر ترم شانزده جلسه.
محدودیت افراد
8

نظرات