انگلیسی خصوصی

خصوصی

انگلیسی خصوصی 🇺🇸

فروغ فروغی، مدرس انگلیسی

2200000 تومان

درباره دوره

انگلیسی با تعیین سطح

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هر ترم ده جلسه یکساعت
زمان برگزاری
هماهنگی با استاد و زبان آموز
تعداد جلسات
یک ساعت
محدودیت افراد
8

نظرات