آموزش زبان فرانسه بر پایه نمایش حضوری

درباره دوره

بر اساس کتاب expression orale سطح A1-A2
سی ساعت در قالب پانزده جلسه

مدرس: مهيار جواديها
شهریه: 640,000 تومان
سطح: A1
زمان: یکشنبه سه شنبه 17:30 تا 19:30
مکان: موسسه فرامهر
ظرفیت: 8
جلسات: پانزده جلسه
پیش‌نیاز: پایه زبان فرانسه
مدت: هر ترم حدود دو ماه
زبان: فرانسه
تخصص: مکالمه