ترجمه فرق است و هست در زبان فارسی

بسیاری از فارسی زبانان، دو فعل است و هست را معادل هم در نظر می‌گیرند. در این ویدئو به تفاوت این دو فعل مهم و کاربردی می‌پردازیم.