استاد مریم امینی مهر
8 ماه پیش معرفی اساتید

استاد مریم امینی مهر

استاد مریم امینی مهر
دانش آموخته رشته مترجمی، ادبیات و آموزش فرانسه
مترجم کتاب گرامر سوربن و استاد دانشگاه
مدیر موسسه فرامهر