استاد مهیار جوادی ها
6 ماه پیش معرفی اساتید

استاد مهیار جوادی ها

استاد مهیار جوادی ها
دانش آموخته مطالعات هنرهای نمایشی از دانشگاه ونسن پاریس
کارگردان تئاتر و مبتکر آموزش زبان فرانسه بر پایه نمایش