آقای احمد کولیوندی

درباره من

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد زبانشناسی، گرایش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان –
دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه پیام نور قم

سوابق حرفه‌ای

مدير گروه – گروه آموزش زبان انگلیسی، مديريت آموزشهای کوتاهمدت
دانشگاه مجازی المصطفی – قم

مدير آموزشی – مرکز آموزش زبان حوزه – قم

دبیر پژوهشی – گروه فارسی دانشگاه مجازی المصطفی – قم

مدير بین‌الملل – گروه تئاتر ايده- قم

مدير آموزشی – آموزشگاه زبان انگلیسی فريد (کودک و نوجوان)

سوابق تدريس

زبان انگلیسی عمومی و تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه اديان و مذاهب، 1389 تا کنون.
زبان انگلیسی عمومی در مقطع کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی قم، 1394.
دروس تخصصی رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی، دورۀ فراگیر دانشگاه پیام نور، مرکز
سناگستر، 1391.
زبان انگلیسی عمومی دورۀ فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی، مرکز سناگستر، 1391.
شناخت زبان فارسی برای رشتۀ ادبیات فارسی به غیرفارسی زبانان در مقطع کارشناسی، دانشگاه مجازی
المصطفی، 1394 و 1395.
مکالمۀ زبان فارسی در مقطع کاردانی، به صورت آنالين، دانشگاه مجازی المصطفی، 1392.
تدريس مکالمۀ زبان فارسی در مقطع کاردانی، مدرسۀ المهدی به صورت خصوصی، 1390.
زبان انگلیسی عمومی و تخصصی جهانگردی در مقطع کاردانی، دانشگاه علمی کاربردی، 1388.
تدريس مکالمه و آشنايی با زبان فارسی در دورههای کوتاه مدت جامعه المصطفی، 1393.
تدريس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی حوزوی در مرکز زبان حوزه از 1392 تا کنون.
تدريس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی حوزوی در مرکز آموزش زبان گويش از 1396 تا کنون.
تدريس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان انگلیسی فريد از 1387 تا کنون.
تدريس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان جام جهان گستر از 1382 تا 1388.
تدريس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان فرهنگ از 1386 تا 1388.
تدريس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز جهاد دانشگاهی از 1386 تا 1389.
تدريس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان نبوت از 1389 تا 1390.
تدريس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان فروغ از 1385 تا 1386.
تدريس مکالمۀ زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان گويا از 1383 تا 1389.
تدريس مکالمۀ زبان انگلیسی در مجتمع فنی تهران از 1390 تا 1392.

دوره های من
!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.