آقای احمد نخستین

درباره من
  • مترجم همزمان زبان فرانسه
  • گوینده و مترجم زبان فرانسه
  • مجری اخبار و برنامه های زنده رادیو و تلویزیون فرانسه
  • مدرس ترجمه شفاهی (پیاپی و همزمان) زبان فرانسه
  • مترجم رسمی زبان فرانسه
دوره های من