تعرفه ها

ترجمه

فرانسه به فارسی

حرفه ای

 • 300 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 200 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

فارسی به فرانسه

حرفه ای

 • 400 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 300 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

انگلیسی به فارسی

حرفه ای

 • 200 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 150 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

فارسی به انگلیسی

حرفه ای

 • 300 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 200 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

فرانسه به انگلیسی

حرفه ای

 • 300 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 200 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

انگلیسی به فرانسه

حرفه ای

 • 300 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 200 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

عربی به فارسی

حرفه ای

 • 250 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 150 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

فارسی به عربی

حرفه ای

 • 350 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 250 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

آلمانی به فارسی

حرفه ای

 • 300 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 200 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

فارسی به آلمانی

حرفه ای

 • 400 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 300 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

ایتالیایی به فارسی

حرفه ای

 • 350 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 300 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

فارسی به ایتالیایی

حرفه ای

 • 400 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 300 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

ترکی استانبولی به فارسی

حرفه ای

 • 250 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 200 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

فارسی به ترکی استانبولی

حرفه ای

 • 350 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 250 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

اسپانیایی به فارسی

حرفه ای

 • 300 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 200 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

فارسی به اسپانیایی

حرفه ای

 • 400 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 300 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

روسی به فارسی

حرفه ای

 • 300 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 200 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

فارسی به روسی

حرفه ای

 • 400 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 300 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

چینی به فارسی

حرفه ای

 • 300 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 200 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه درصورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

فارسی به چینی

حرفه ای

 • 400 تومان
 • بازخوانی ترجمه
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخوست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

نیمه حرفه ای

 • 300 تومان
 • تایپ تخصصی
 • اصلاح ترجمه در صورت درخواست مشتری
 • تضمین بازگشت هزینه

ویرایش

فرانسه

حرفه ای

 • 200 تومان
 • ویرایش توسط استاد زبان فرانسه دانشگاه
 • تایپ تخصصی
 • تضمین بازگشت هزینه

فارسی

حرفه ای

 • 100 تومان
 • ویرایش توسط استاد دانشگاه
 • تایپ تخصصی
 • تضمین بازگشت هزینه

انگلیسی

حرفه ای

 • 150 تومان
 • ویرایش توسط استاد زبان انگلیسی دانشگاه
 • تایپ تخصصی
 • تضمین بازگشت هزینه