پرسش های پرتکرار

چطور تعداد کلمات را تخمین بزنم؟

هر صفحه استاندارد با یک فونت و سایز معمولی (مثلا فونت بی نازنین سایز 14) شامل حدود 250 کلمه است. در صورتی که از سایز و فونت عادی استفاده کرده اید، کافیست تعداد صفحات را ضربدر 250 کنید تا تعداد تقریبی کلمات به دست بیاید.

سعی کنید در تخمین زدن احتیاط کنید. در صورت اختلاف فاحش میان تعداد کلمات تخمین زده شده و تعداد واقعی کلمات، احتمال رد شدن پروژه توسط مجریان فرامهر وجود دارد.